Tändinställning

Artikel av Comfort Racing

En uppskattad artikel som var med i alla kataloger från 1977 - 1982

Tändinställning

Kraven att bilmotorn skall trimmas så ekonomiskt som möjligt ökar starkt. Dels av miljöskäl, renare avgaser, och dels av resursskäl, lägre energiförbrukning.

Samtidigt ligger det givetvis i bilägarens eget intresse att pressa kostnaderna så mycket som möjligt med bibehållen effekt i motorn. Förutom att förse motorn med bra utrustning måste bilägaren även se till att den är rätt justerad.Till det viktigaste hör tändinställningen. Här nedan ger vi en grundläggande information om hur tändningen justeras i ett konventionellt brytarsystem.

Som hjälpmedel används en tändinställningslampa och här kan vi erbjuda ett flertal varianter ur Hawks sortiment.

Inledning

En tändinställningslampa är alltså ett nödvändigt hjälpmedel för korrekt intrimning och justering av motorn.

Exakt när tändstiftet aktiveras från brytarspetsarna skjuter tändinställningslampan en ljusblixt. Denna skall riktas mot ett tändinställningsmärke på motorn vars läge avläses mot en skala på svänghjulet eller remskivan. Ljusblixten får skalan på svänghjulet/remskivan att verka stå stilla.

Genom att avläsa tändinställningsmärkets läge mot denna skala kan tändläget lätt bestämmas. Tändningen skall ställas in med det värde som bilfabrikanten föreskriver. Inställningsläget uttrycks i grader. Märkena på svänghjulet/remskivan mot vilka tändinställningsmärkets läge justeras, utgörs av gradstreck.

Tändinställning

Tändstiftet skall aktiveras från brytarna i fördelaren ett visst antal grader innan kolven når övre vändpunkten, dödpunkten, under vevaxelns roterande rörelse, det sk tändningsögonblicket. Se principskisserna.

Justering av denna inställning sker genom att vrida fördelaren moturs eller medurs, hållet varierar för olika bilar. Tändningsögonblicket tidigare- eller senareläggs härvid. Motorns tändinställning skall kontrolleras och vid behov justeras enligt de intervaller som bilfabrikanten föreskriver samt då brytarspetsarna bytts eller justerats.

Förberedelser

1. Byt ut eller rengör brytarspetsarna och justera avståndet till föreskrivet värde. OBS! Varje förändring av brytaravståndet påverkar tändinställningen.

2. Lokalisera tändinställningsmärket på motorn och gradskalan på svänghjulet/remskivan och rengör noga så att de är lätta att se. Om nödvändigt för säker avläsning kan strecken markeras med krita eller vit färg.

3. Tag reda på fabrikantens rekommenderade värde för tändinställning i grader före övre dödpunkt, F Ö D.

4. Om det föreskrivs, lossa vacuumslangen för tändförställningen från fördelaren. Om den pluggas går motorn bättre.

5. Anslut en varvräknare till fördelaren om tändinställningslampan inte är utrustad med sådan.

6. Motorn skall ha normal driftstemperatur.

7. Tag reda på tändstiftskabeln för cylinder nr 1.

Tändinställningen

1. Anslut tändinställningslampan som visas på figur 1 eller 2 med motorn avstängd.

Tändinställning

2. Starta motorn och kör den med det varvtal som fabrikanten föreskriver vid tändinställning.

3. Tryck in avtryckaren på tändinställningslampan och rikta den mot inställningsmärket. VARNING! Var ytterligt försiktig så att du inte kommer i kontakt med fläktbladen eller andra rörliga delar i motorn. Avgaserna är mycket giftiga, sörj för god ventilation.

4. Det skalstreck som föreskrivs skall nu linjera med inställningsmärket.

5. Gör det inte det, lossa fördelarens låsskruv så att den går att vrida för hand men ändå ej vrider sig av sig självt.

6. Vrid nu fördelaren till rätt skalstreck linjerar med märket.

7. Skruva åter fast fördelaren och kontrollera än en gång tändinställningen innan lampan kopplas bort.

tavlor, posters, affischer och fotokonst

Kontroll av centrifugaltändförställning

Tändinställningslampa och varvräknare skall vara anslutna, vacumslangen skall vara losstagen vid fördelaren och helst pluggad.

1. Varva sakta upp motorn och iakttag tändinställningsmärkets läge mot skalan på svänghjulet/remskivan i skenet från tändinställningslampan.

2. Märket skall vara stilla tills motorn når det av fabrikanten angivna värdet då tändförställningen skall träda i funktion. Det skall då flytta sig stadigt längs skalan utan att hoppa till den grad av förställning som fabriken anger. Se figur 3.

Tändinställning

3. Om inställningen inte flyttar sig eller märket rör sig ojämnt måste centrifugaltändförställningen åtgärdas på grund av dålig funktion.

4. För att kontrollera maximal tändförställning måste i allmänhet svänghjulet/remskivan märkas med det aktuella värdet i grader då detta normalt icke görs på fabriken.

Kontroll av vacuumtändförställning

Tändinställningslampa, varvräknare och vacuumslang skall vara anslutna.

1. Kör motorn i ca 800 varv/min eller högre om nädvändigt för att fördelaren skall påverkas av vacuumet/undertrycket.

2. Tänd och rikta in tändinställningslampan och iakttag tändmärkets läge mot skalan.

3. Koppla loss vacuumslangen.

4. Om tändmärket inte flyttar sig kan felet bero på igensatt vacuumslang, läckande membran eller kärvande fördelare. Felet bör snarast åtgärdas.

Vi har här på ett enkelt sätt beskrivit grunderna i hur det går till att ställa tändningen i en bilmotor med hjälp av en tändinställningslampa. Eftersom rätt injusterad tändning betyder så mycket för god bilekonomi och hög effekt är tändinställningslampan snabbt intjänad.

Artikel från Comfort Racing 1980